FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आठविसकोट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८ ७९-८० 07/20/2021 - 16:11 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७९-८० 07/20/2021 - 16:08 PDF icon आठविसकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८.pdf
आठविसकोट नगरपालिकाको स्वास्थ्य ऐन, २०७७ ७७/७८ 03/02/2021 - 20:35 PDF icon आठविसकोट स्थानीय स्वास्थ्य ऐन २०७७.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/17/2021 - 15:13 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 12:53 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 12:51 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 12:49 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
आटविसकोट नगरपालिकाको आर्थिक तथा विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 07/27/2020 - 13:08 PDF icon आर्थिक तथा विनियोजन ऐन २०७७-०७८ स्थानीय राजपत्र website.pdf
आठविसकोट नगरपालिका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग, असहाय र बिपन्न घरपरिवारलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 04/24/2020 - 11:07 PDF icon राहत सम्बन्धित मापदण्ड, २०७६ अन्तिम.pdf
आधारभूत शिक्षा परीक्षा (कक्षा ५ र ८) समन्वय, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/02/2020 - 00:00 PDF icon आधारभूत शिक्षा परीक्षा (कक्षा ५ र ८) समन्वय, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2076.pdf

Pages